Verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

Clementine BV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Noordstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0822.439.739, (“Clementine”), heeft als hoofdactiviteit het creëren van audiovisuele diensten.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn deze algemene voorwaarden (“AV”) van toepassing op elke offerte van Clementine en op elke overeenkomst tussen Clementine en een professionele opdrachtgever (“Opdrachtgever”) waarvoor Clementine gespecialiseerde dienstverlening aanbiedt.

Door het aanvaarden van de offerte verklaart de Opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze AV, erkent hij voorafgaandelijk effectief kennis te hebben genomen van deze AV en verzaakt hij uitdrukkelijk aan het recht om zijn eigen algemene voorwaarden te doen gelden.

Wanneer Clementine beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit de AV heeft dit geenszins een afstand van deze clausule of de AV in hun totaliteit tot gevolg. De AV maken integraal deel uit van de overeenkomst en ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden vermeld in de overeenkomst en AV, primeren de bijzondere voorwaarden.

 

2. OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING

Alle offertes zijn voor Clementine geheel vrijblijvend en zijn behoudens andersluidend akkoord tussen partijen slechts geldig voor een periode van 1 maand, na het overmaken daarvan. De daarin vermelde bepalingen gelden slechts op voorwaarde dat de offerte integraal door de Opdrachtgever wordt aanvaard.

Clementine is slechts gebonden na goedkeuring van de offerte door de Opdrachtgever en voor zover Clementine de opdracht tot dienstverlening ook zelf schriftelijk heeft bevestigd.

Eens de offerte werd goedgekeurd door de Opdrachtgever, kan de opdracht tot dienstverlening door de Opdrachtgever slechts worden verbroken op grond van artikel 1794 oud BW mits betaling van een vaste vergoeding ten belope van 30% van de totale prijs van de opdracht, onder voorbehoud van het recht van Clementine om een hoger bedrag te vorderen indien de door Clementine geleden schade (uitgaven, arbeid, gederfde winst, kosten freelancers, etc.) hoger is dan het forfaitair bedrag van 30% van de totale prijs van de opdracht.

Clementine kan opmerkingen en voorstellen tot wijzigingen aan de opdracht tot dienstverlening toestaan, waarbij Clementine zich evenwel het recht voorbehoudt haar initiële levertermijn uit te stellen als gevolg van de wijziging en waarbij de wijziging aan de opdracht tot dienstverlening aanleiding kan geven tot een prijsverhoging zoals voorzien in artikel 5 van deze AV.

 

3. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Clementine bepaalt in overleg met de Opdrachtgever de wijze waarop een opdracht wordt vormgegeven en uitgevoerd. De inhoud van de overeengekomen productie is bij benadering en blijft steeds afhankelijk van concrete omstandigheden.

Clementie zal er zich voor inspannen de aan hem toevertrouwde opdrachten naar best vermogen op een professionele manier uit te voeren. Clementine is gerechtigd, zonder toestemming van de Opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan derden.

Indien de Opdrachtgever een productie door Clementine laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen opdracht geeft aan Clementine om de productie uit te voeren, zullen de hieraan verbonden kosten en/of prestaties in rekening worden gebracht lastens de Opdrachtgever, zonder dat daardoor enige intellectuele eigendomsrechten zullen overgaan.

Indien Clementine en de Opdrachtgever een concrete opnamedatum voor de opdracht overeenkwamen en vervolgens de Opdrachtgever eenzijdig beslist deze opnamedatum uit te stellen, zullen de reeds gemaakte kosten en/of prestaties bijkomend in rekening worden gebracht lastens de Opdrachtgever.

 

4. LEVERTIJD

Tenzij expliciet anders overeengekomen, zijn de bepaalde levertijden door Clementine louter indicatief en informatief en aldus niet bindend voor Clementine. Clementine verbindt zich er wel toe het overschrijden van de levertijd aan de Opdrachtgever te melden. Een overschrijding van de streefdatum kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

Het is Clementine steeds toegestaan de streefdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling of recht op schadevergoeding ten aanzien van de Opdrachtgever te verlengen, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen, waaronder doch niet beperkt tot zijn betalingsverplichtingen, voortkomend uit de opdracht tot dienstverlening niet nakomt.

De levertijd wordt automatisch verlengd in geval van handelingen onafhankelijk van de wil van Clementine zoals gevallen van overmacht overeenkomstig artikel 13 alsook bijvoorbeeld de onmogelijkheid om de Opdrachtgever te bereiken of een afspraak met de Opdrachtgever te maken omtrent de opnames of productie, alsook alle andere redenen die aan de Opdrachtgever of een derde te wijten zijn.

In geval Clementine vier (4) maanden na het verstrijken van de in de overeenkomst voorziene levertijd (of desgevallend de uitgestelde of verlengde levertijd) en na ingebrekestelling, heeft nagelaten tot levering van de productie over te gaan, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst kosteloos eenzijdig te verbreken.

 

5. PRIJS

De prijzen en tarieven in de offerte hebben het karakter van een benaderende raming. Ze zijn een inschatting van bijvoorbeeld en louter exemplatief de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, afwerking, etc..

De prijzen en voorwaarden kunnen op basis van objectieve elementen te allen tijde door Clementine worden aangepast, zij het zonder retroactieve werking en enkel voor de toekomst. De aangepaste prijs en voorwaarden zijn van toepassing vanaf de kennisgeving daarvan aan de Opdrachtgever. Geen enkel document voorgelegd door de Opdrachtgever kan resulteren in enige wijziging van de prijzen en voorwaarden.

De in de offertes vermelde tarieven zijn steeds exclusief BTW, vervoers-, reis-, overnachting-, en verblijfskosten, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

Clementine is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs indien de Opdrachtgever wijzigingen aan de opdracht tot dienstverlening wenst door te voeren. Voor Clementine zijn “prijs beïnvloedende wijzigingen” bijvoorbeeld en louter exemplatief het aantal locaties voor opnames, de draaitijd, de aanwezigheid en tijdsduur van voice over en ondertitels, het aantal grafische elementen, de soort bewegende beelden, de extra montages, etc..

Volledige draaidagen duren maximaal acht (8) uren op locatie, halve draaidagen worden gerekend aan 70% van het dagtarief. Vanaf het negende (9de) uur op een volledige draaidag, worden de extra uren gerekend per crewlid aan 65€ per uur voor standaard profielen. Andere vergoedingen kunnen van toepassing zijn voor gespecialiseerde profielen.

 

6. BETALING

Bij elke opdracht heeft Clementine steeds de mogelijkheid om de reeds geleverde prestaties tussentijds te factureren of voorschotten te vragen. De facturen zijn steeds betaalbaar op de vervaldag, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Enkel de effectieve inning van het volledig bedrag van de openstaande sommen zal gelden als volledige betaling.

Om tegenstelbaar te zijn aan Clementine, dient elk protest van een factuur per aangetekend schrijven te worden verstuurd aan Clementine binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Dit protest dient inhoudelijk te worden gemotiveerd om geldig te zijn.

Indien eenzelfde overeenkomst wordt gesloten met meerdere Opdrachtgevers, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van de verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst met Clementine.

Indien er bij Clementine op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, onder meer door daden van (gerechtelijke) uitvoering tegen Opdrachtgever, bij niet of laattijdig betalen van één of meerdere facturen, in geval van gerechtelijke reorganisatie en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen van Clementine in de goede uitvoering van de door de Opdrachtgever aangegane verbintenissen (kunnen) aantasten, behoudt Clementine zich uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten.

 

7. LAATTIJDGE BETALING

Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de Opdrachtgever op vervaldag:

- zal van rechtswege, onmiddellijk en zonder ingebrekestelling door de Opdrachtgever een conventionele nalatigheidsinterest van 10% per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling;

 

- is bij wanbetaling van het gefactureerde bedrag en de hierboven genoemde interest een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs van de opdracht verschuldigd, met een minimum van 100 EUR en maximum van 2.500 EUR;

 

- kan Clementine haar kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de Opdrachtgever.

De hierboven vermelde bedragen worden berekend op de totale prijs van de opdracht inclusief taksen en zijn verschuldigd ongeacht het toekennen van eventuele respijttermijnen.

Clementine behoudt zich het recht elke levertijd van de opdracht op te schorten in geval van laattijdige betaling. Laattijdige betaling door de Opdrachtgever resulteert in een automatische verlenging van de levertijd en dit voor minstens dezelfde duur als de termijn waar de Opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen.

In het geval de Opdrachtgever acht (8) dagen na de ingebrekestelling door Clementine heeft nagelaten tot betaling over te gaan, zal deze weigering tot betaling kunnen worden gelijkgesteld met een verbreking van Opdrachtgever van de overeenkomst op grond van artikel 1794 oud BW en zal Clementine het recht hebben om integraal schadeloos te worden gesteld voor al de uitgaven, al de arbeid en alles wat Clementine bij die uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

De geleverde productie blijft eigendom van Clementine tot volledige betaling van de prijs vermeld op de factuur, eventuele interesten en kosten.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

Clementine heeft bij de uitvoering van deze gespecialiseerde dienstverlening ten aanzien van de Opdrachtgever slechts een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Clementine is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Opdrachtgever of persoon voor wie de Opdrachtgever verantwoordelijk is. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, is Clementine in geen geval aansprakelijk voor en kan Clementine niet gehouden zijn tot vergoeding ten aanzien van de Opdrachtgever van enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen, verlies van klanten of enige vorderingen van derden (waaronder de klanten van de Opdrachtgever).

Clementine gaat er steeds vanuit dat de Opdrachtgever alle rechten heeft verworven voor de reproductie van louter exemplatief bijvoorbeeld teksten, beelden, documenten, plannen, geluidsfragmenten, foto’s, etc. die de Opdrachtgever voor reproductie overhandigt aan Clementine. Clementine zal haar opdracht uitvoeren onder de enige en volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, die Clementine volledig zal vrijwaren voor elke kost, uitgave, schadevergoeding, of andere betaling in het kader van enige actie die direct of indirect tegen haar zou worden ondernomen en zal Clementine vergoeden voor enige reputatie schade.

De totale eventuele aansprakelijkheid van Clementine per schadegeval, is behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht, of indien hoger, het bedrag dat gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering die door Clementine werd afgesloten.

De Opdrachtgever zal Clementine ten aanzien van derden geheel vrijwaren ingeval van vorderingen van derden die worden ingesteld waaraan Clementine vreemd is.

 

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten van de door Clementine bedachte of uitgevoerde producties blijven eigendom van Clementine, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Clementine kan de intellectuele eigendomsrechten op de producties enkel overdragen en/of niet-exclusieve gebruiksrechten op de producties toestaan wanneer Clementine uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. Deze overdracht of toestemming kan enkel uitwerking krijgen nadat de volledige prijs van de opdracht is betaald aan Clementine.

Behoudens in geval van overdracht van de intellectuele rechten, zal elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk zijn met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Clementine.

Het gebruik van de documenten van het productiehuis gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze documenten afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan. Ongemonteerd beeldmateriaal blijft immers eigendom van Clementine.

De Opdrachtgever kan geen enkele wijziging aanbrengen aan de opgeleverde productie zonder de toestemming van Clementine, tenzij de intellectuele rechten aan de Opdrachtgever werden overgedragen.

De Opdrachtgever draagt de kosten van de auteursrechten op de muziek die in de productie wordt gebruikt. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte van Clementine worden opgenomen, tenzij anders vermeld. De kosten van de rechten worden bepaald door de auteursrechtenorganisatie en integraal door Clementine aan de Opdrachtgever doorgerekend.

 

10. BEWARING BEELDMATERIAAL

De productie (project files) wordt door Clementine bewaard voor een termijn van 2 jaar na realisatie van de opdracht. Indien de productie langer moeten worden bewaard, dient dit uitdrukkelijk en voorafgaandelijk door de Opdrachtgever te worden gevraagd en zal Clementine deze bijkomende dienst opnemen in de offerte.

Clementine verbindt er zich toe als goede huisvader te waken over het behoud van de vermelde werken, dragers en materialen. Zij kiest voor deze bewaring de middelen die zij hiervoor het meest passend vindt en kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van verlies of beschadiging.

De ruwe beelden gerealiseerd door Clementine zullen door Clementine worden bewaard voor een termijn van 24 maanden na realisatie van de productie. De Opdrachtgever kan te allen tijde de ruwe beelden opvragen. Hiervoor wordt enkel een servicekost aangerekend in regie en/of de kost van de harde schijf (250€).  

 

11. GEBRUIK VAN PRODUCTIES

Producties van Clementine mogen enkel gebruikt worden voor hetgeen is overeengekomen, dit overeenkomstig de vermelding op de offerte, factuur en/of ander document. Clementine is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van de producties anders dan overeengekomen en/of besteld, en voor auteursrechten die moeten worden betaald voor dergelijke gebruik. Bijvoorbeeld auteursrechten en andere vergoedingen voor acteurs, figuranten, crew en muziek rechten. Deze lijst is niet limitatief.

Slogans of baselines die door Clementine werden bedacht, mogen ook enkel gebruikt worden voor het doel van de productie zoals bepaald in de overeenkomst.

Tenzij omwille van vertrouwelijkheid schriftelijk anders overeengekomen, geeft de Opdrachtgever zijn akkoord aan Clementine om zijn logo op de website van Clementine als klantenreferentie te plaatsen.

Clementine kan zijn producties steeds gebruiken als promotiemateriaal en/of reclame (om het even op welke wijze, website, sociale media, enz.), of gebruiken in compilaties met andere producties. Het staat Clementine vrij zijn producties aan te passen (zoals bijvoorbeeld louters exemplatief inkorten, etc.) voor eigen gebruik en promotie.

 

12. VERTROUWELIJKHEID

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe alle informatie en documenten met betrekking tot de commerciële activiteiten van Clementine die in het kader van onderhandelingen of overeenkomsten met Clementine meegedeeld worden, of ter kennis komen, als strikt vertrouwelijk te behandelen, zelfs na stopzetten van de onderhandelingen, uitvoering van de opdracht of beëindiging van de overeenkomst.

Enig document uitgaande van Clementine kan in geen geval en op geen enkele wijze zonder schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De Opdrachtgever zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.

 

13. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan elke handeling onafhankelijk van de wil van partijen, die zij redelijkerwijze niet hadden kunnen voorzien, noch konden vermijden en de nakoming van hun contractuele verplichtingen onmogelijk maakt. Worden onder andere gelijkgesteld met situaties van overmacht die Clementine niet toelaten haar verplichtingen na te komen: handelingen van autoriteiten (zoals bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn een lock-down), oorlog, brand, overstroming, explosie of burgerlijke onrust, telecomstoringen (inclusief "denial of service", aanvallen en soortgelijke onbeschikbaarheid van internetverbindingen), algemene of gedeeltelijke stakingen van haar personeel of haar gewoonlijke leveranciers en transporteurs, technische defecten in de productielijn, epidemieën, pandemieën (zoals bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn COVID-19), wegblokkeringen of versperring of een afsluiting van de stroom of gastoevoer of iedere andere oorzaak die de uitvoering van de opdracht van Clementine verhindert.

Bij het uitvoeren van gespecialiseerde dienstverlening door Clementine in de buitenlucht, kan weerverlet die het Clementine verhindert de opdracht uit te voeren, eveneens als overmacht beschouwd worden.

In dergelijke omstandigheden zal Clementine de Opdrachtgever informeren omtrent de situatie van overmacht en/of weerverlet de onmiddellijke opschorting van de verplichtingen van partijen van rechtswege en zonder recht op schadevergoeding. Indien de overmacht in hoofde van Clementine voortduurt gedurende een aaneengesloten periode van zes (6) maanden, zal de overeenkomst worden ontbonden, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Opdrachtgever

 

14. DEELBAARHEID

Indien één of meerdere van de clausules, of specifieke passages uit clausules, uit deze AV nietig worden verklaard, tast deze nietigheid in geen geval de overige bepalingen van de AV, noch de overeenkomst in haar geheel aan en zullen de AV blijven gelden met uitzondering van de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of een deel van een bepaling.

In dat geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke clausule.

 

15. PRIVACY

Clementine verbindt zich ertoe om zijn verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevens bescherming 2016/679 (“AVG”) en de Wet van 30 juli 2018 (Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) te zullen naleven.

 

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De contractuele relatie tussen Clementine en de Opdrachtgever wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil tussen Clementine en de Opdrachtgever zal exclusief aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk (België).
 

17. AANVAARDING DOOR DE OPDRACHTGEVER

De Opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van huidige AV en verklaart hiermee uitdrukkelijk in te stemmen. De Opdrachtgever doet afstand van elk beroep op enig met deze AV tegenstrijdig document waaronder zijn eigen algemene voorwaarden.